Adatvédelmi rendelkezések

1. AZ DATVÉDELEM ÁTTEKINTÉSE

 

Általános megjegyzések

A alábbi információk egy egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Minden olyan adat személyes adatnak minősül, amely alapján Ön személyesen beazonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos további részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

 

Többek között a következő kifejezéseket használjuk: 

 

a) személyes adatok
Személyes adatnak számít minden olyan információ, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre ( a továbbiakban: „érintett személy”) vonatkoznak. Egy természetes személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, hely adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több különleges ismertetőjel alapján.

 

b) érintett személy
Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelésért felelős személy kezeli.

 

c) Adatkezelés

Adatkezelés minden olyan folyamat, vagy folyamatok sorozata, amelyet automatizált folyamatok segítségével vagy anélkül hajtanak végre a személyes adatokkal kapcsolatosan, mint például a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, iktatás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, leolvasás, lekérdezés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel útján történő közlés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
 

 

d) Az adatkezelés korlátozása
Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőbeli feldolgozásuk korlátozva legyen. 

e) Profilalkotás
A profilalkotás a személyes adatok bármely típusú automatizált feldolgozása, ami abból áll, hogy ezeket a személyes adatokat felhasználják egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkateljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségi állapotával, személyes preferenciájával, érdeklődési körével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy annak megváltoztatásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

 

f) Álnevesítés
Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, melynek során a személyes adatok további információk nélkül már nem rendelhetők hozzá egy meghatározott érintett személyhez, feltéve, ha ezeket a további információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és  szervezeti intézkedések hatálya alá tartoznak, hogy a személyes adatokat ne lehessen egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez hozzárendelni.

 

g) Az adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy
Az adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljaival és eszközeivel kapcsolatban. Amennyiben ennek az adatkezelésnek a céljait és eszközeit az uniós szabály vagy a tagállamok szabálya határozza meg, az adatkezelőt vagy annak kijelöléséhez szükséges meghatározott kritériumokat az uniós jog vagy a tagállami jog írhatja elő.

 

h) Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó egy olyan természetes személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 

i) A címzett

A címzett egy olyan természetes személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amellyel személyes adatokat osztanak meg, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó vagy sem. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jog alapján meghatározott vizsgálati megbízás keretében kaphatnak személyes adatokat.

 

j) A harmadik személy
A harmadik személy az érintett személyen, az adatkezelőn, az adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellet jogosult a személyes adatok kezelésére.

 

k) Hozzájárulás
 

A hozzájárulás az érintett személy önkéntes, tájékozottan és egyértelműen az adott esetre adott akaratnyilvánítása egy nyilatkozat vagy egy hasonló egyértelmű megerősítő cselekmény formájában, amivel az érintett személy jelzi, hogy az érintett személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul.

 

Adatrögzítés a weboldalunkon

Ki a felelős az adatrögzítésért ezen a weboldalon?
Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Az elérhetőségeit ennek a weboldalnak az impresszumában találja meg.

 

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?
Kizárólag akkor rögzítjük az Ön adatait, ha Ön megadja nekünk azokat. Olyan adatokról lehet itt szó, amelyeket Ön egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg, vagy a kapcsolatfelvételi lehetőségek alatt felsorolt címeken továbbít nekünk. Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan rögzítik, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat. Ezek főleg technikai adatok (például internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének időpontja). Ezeknek az adatoknak a rögzítése automatikusan történik, amint Ön belép a weboldalunkra.

 

Mire használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy részét megőrizzük annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a weboldal problémamentes működését. Egyéb adatok az Ön felhasználói magatartásának az elemzésére használhatók fel.

 

Önnek milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?
Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak az eredetéről, a címzettjéről és a céljáról. Ezenkívül joga van kérni ezeknek az adatoknak a helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ezzel kapcsolatban, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseivel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Ezen kívül arra is jogosult, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának a korlátozását. Ennek részleteit az „Az adatkezelés korlátozásához való jog” című részben találja.

 

Harmadik féltől származó elemző eszközök és eszközök

A weblapunk megtekintésénél az Ön böngészési szokásai kiértékelhetők. Ez elsősorban a cookiek-kal és az úgynevezett elemző programokkal történik. Az Ön böngészési szokásainak az elemzése általában anonim módon történik; a böngészési szokások nem vezethetők vissza Önhöz. Az elemzést elutasíthatja, vagy megakadályozhatja bizonyos eszközök mellőzésével. Erről részletes tájékoztatást a következő adatvédelmi nyilatkozatban talál. Elutasíthatja ezt az elemzést. Az elutasítási lehetőségről ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékozódhat.

 

2. Altalános megjegyzések és kötelező információk

 

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon fontosnak tartják az Ön személyes adatainak a védelmét. Bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük az Ön személyes adatait. Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatok rögzülnek. A személyes adatok azok az adatok, amelyek alapján Ön személyesen beazonosítható. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és hogy mire használjuk fel azokat. Azt is ismerteti, hogy milyen módon és milyen céllal történik mindez. Szeretnénk felhíni a figyelmét arra, hogy az internetes adatátvitelnek (pl. az e-mailen keresztüli kommunikáció) lehetnek biztonsági hiányosságai. Az adatok teljes körű védelme harmadik fél hozzáférése ellen nem lehetséges.

 

Megjegyzés a felelős szervről
Az adatkezelésért felelős szerv ezen a weboldalon:

 

Adatvédelmi testület 
Burgenland tartomány – Burgenlandi Tartományi Kormány Hivatala
2. Osztály – tartományi tervezés, biztonság, községek és gazdaság
7000 Eisenstadt, Europaplatz 1
E-mail: post.a2-DSBAGem@bgld.gv.at
Elsődleges felelős: Dr. Barbara Zechmeister, Tel. +43 57 / 600-229

 

Felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) felhasználásának céljairól és eszközeiről.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a fent megnevezett adatkezelő a következő célokra és következő jogalapok alapján kezeli:

 • Cél: az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátás
  • Az EU általános adatvédelmi rendelete 37-39. cikke; DSGVO
 • Jogalap
  • EU-DSGVO 6. cikk  – Az érintett személy hozzájárulása
  • EU-DSGVO 6. cikk – A szerződés teljesítése
  • EU-DSGVO 6.cikk – Jogi kötelezettségnek való megfelelés
  • EU-DSGVO 86. cikk – Feldolgozás és a nyilvánosság hozzáférése a hivatalos dokumentumokhoz
  • Az EU általános adatvédelmi rendelete  DSGVO 37-39. cikke;


Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszahívása
Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha küld nekünk egy informális e-mailt. A visszavonásig elvégzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

 

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen reklámozás ellen (cikk. 21 DSGVO)
Ha az adatfeldolgozásra a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének e )vagy f) pontja alapján kerül sor, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatainak a feldolgozása ellen, az Ön különleges helyzetéből adódó okokra hivatkoza; ez vonatkozik az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Az adatfeldolgozás hatályos jogalapja jelen adatvédelmi nyilatkozatban található. Ha Ön él a tiltakozási jogával, az érintett személyes adatait a későbbiekben nem kezeljük, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják az adatkezelést, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, előterjesztését vagy védelmét szolgálja (tiltakozás a DSGVO 21. cikk (2) bekezdés alapján). Ha az Ön személyes adatainak a kezelése közvetlenül üzletszerzés érdekében történik, Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú felhasználása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az egy ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, az Ön személyes adatait a későbbiekben nem használjuk fel közvetlen hirdetési célokra (tiltakozás a DSGVO 21. cikk (2) bekezdés alapján).

 

 

Jogorvoslati jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

A DSGVO megsértése esetén az érintett személyeknek jogában áll, hogy panaszt nyújtsanak be egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.
 

Ha Ön úgy véli, hogy az adatainak a feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt vagy az adatvédelmi jogait egyéb módon sértik, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ausztriában az Adatvédelmi Hatóság felelős.

 

Osztrák Adatvédelmi Hatóság
Telefon: +43 1 531 15-202525
E-mail: dsb@dsb.gv.at
Web: https://www.dsb.gv.at/

 

Az adat hordozhatóságához való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgoztunk, elkérje saját részre vagy egy harmadik fél számára a széles körben használt, géppel olvasható formában. Amennyiben az adatok továbbítását kéri egy másik adatkezelő számára, ez csak abban az esetben lehetséges, ha technikailag megvalósítható.
 

SSL- vagy TLS-titkosítás
Ez a weboldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, mint például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy kérések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS – titkosítást használ. Egy titkosított kapcsolatot arról ismer fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” helyett https:// olvasható, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról. Ha az SSL- vagy TLS – titkosítás aktiválva van, akkor az Ön által nekünk továbbított adatokat nem tudja harmadik fél elolvasni.

 

Tájékoztatás, zárolás, törlés és helyesbítés
A hatályos jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről és az adatfeldolgozás céljáról, valamint adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Ezzel kapcsolatosan, valamint a személyes adatait érintő további kérdések esetén bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének a korlátozását kérje. Ezzel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

Ha vitatja a nálunk tárolt személyes adatainak a pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés idejére Önnek joga van kérni a személyes adatai feldolgozásának a korlátozását. Ha személyes adatainak a feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását. Ha nekünk már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van ahhoz, hogy törlés helyett kérje személyes adatai feldolgozásának a korlátozását. Ha Ön a DSGVO 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg meg nem határozzák, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, addig Önnek joga van kérni személyes adatai feldolgozásának a korlátozását. Ha Ön korlátozza a személyes adatainak a feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – kivéve a tárolásukat – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, valamint más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

 

3. Adatgyűjtés a weboldalunkon

Cookies (Sütik)

Ezt a Cookie szabályzatot a CookieFirst.com hozta létre és frissítette.

E-mailben, telefonon vagy faxon keresztül történő megkeresés
Ha Ön e-mailben, telefonon vagy faxon keresztül lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés) tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább. Ezen az adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Az adatkezelés minden más esetben az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) és / vagy jogos érdekeinken (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapul, mivel jogos érdekünk fűződik a nekünk küldött kérések hatékony feldolgozásához. A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (pl. a kérése feldolgozásának befejezése után). A kötelező törvényi rendelkezéseket – különösen a törvény által előírt megőrzési időszakok – nem érintik.

.

 

4. Bővítmények és eszközök

 

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps szolgáltatást használja egy API-n keresztül. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin4, Irland.

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az IP-cím elmentése. Ezeket az információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják, és ott tárolják. Ennek az oldalnak a szolgáltatójának nincs befolyása az adattovábbításra.

 

A Google Maps használata az online ajánlataink megfelelő ábrázolása és az általunk a weboldalon megjelölt helyek könnyű megtalálása érdekében történik. Ez a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül.

További információt a felhasználói adatok kezeléséről a Google adatvédelmi szabályzatában olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

5. WESBES-ELEMZÉ

 

Mely adatokat tárolják a naplófájlokban?

A naplófájlok többek között tárolják az IP-címet, a használt böngészőt, az időpontot és a dátumot és a webhely használója által használt rendszert. A webhely használóinak csak anonimizált IP-címeit tároljuk. A webkiszolgáló szintjén egy úgy történik, hogy alapértelmezés szerint  a felhasználó tényleges IP-címe helyett pl. 123.123.123.123. helyett  a naplófájlban egy 123.123.123.XXX  IP-cím tárol, ahol az XXX egy 1 és 254 közötti véletlenszerű érték. Személyes referencia létrehozása már nem lehetséges.

 

Mennyi ideig tárolják a naplófájlokat?

 • Mail szerver napló: A megőrzési idő 7 nap 
 • Apache napló: A tárolás időtartamás a felhasználó a konzolH-ban tudja konfigurálni. A törlési időt be tudja állítani a „Beállítások >Számlakarbantartás” menüpontban.
 • Biztonsági mentések: 14 napig tárolják őket titkosított 

 

Milyen adatokat gyűjt a AWStats és a Report Magic
Mindkét statisztikai programmal kiértékelik a naplófájlokat. A statisztikák a már anonimizált adatokkal készülnek. Személyes referencia létrehozására már nem lehetséges. Mindkét program az Ön saját szerverén / hálózati fiókján fut.

A következő adatokat kiértékelésére kerül sor:

 

 • a használt böngésző típusa és verziója (amennyiben a felhasználó továbbítja!),
 • az operációs rendszer,
 • a szerver kérésének a dátuma és az időpontja, 
 • a látogatások száma, 
 • a weboldalon töltött idő hossza, 
 • a korábban felkeresett weboldal, (amennyiben a felhasználó továbbítja!), 
 • a felhasználó IP-címét a tárolás előtt anonimizálják.

 

Adatvédelmi rendeletek a Google Analytics használatára és alkalmazására vonatkozóan (anonimizálási funkcióval)
Az adatkezeléséért felelőszemély a Google Analytics anonimizálási funkcióval ellátott komponensét integrálta ezen a weboldalon. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a weboldal látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összeállítása és kiértékelése. Egy webelemző szolgáltatás adatokat gyűjt elsősorban arról, hogy az érintett személy melyik weboldalról lépett be egy weboldalra(ún. hivatkozó), a weboldal mely aloldalait látogatta meg vagy milyen gyakran és mennyi ideig nézett egy aloldalt. Egy webelemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes reklámok költséghatékonyságának az elemzésére alkalmazzák.

 

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Az érintett személy internetkapcsolatának az IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha a weboldalainkhoz való hozzáférés az Európai Unió egyik tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egy másik részes államából történik.

 

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk látogatói forgalmának az elemzése. A Google a kinyert adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldalunk használatát, hogy számunkra online reportokat állítson össze, amelyek a weboldalunkon végzett tevékenységeket mutatják be és hogy a weboldalunk használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson.

 

A Google Anapytics cookie-t állít be az érintett személy informatikai rendszerén. Hogy mik azok a cookie-k, fentebb már elmagyaráztuk. A cookie-k beállításával a Google számára lehetővé válik a weboldalunk használatának az elemzése.

Minden alkalommal, amikor a weboldal egyes oldalait megnyitják, amelyet az adatfeldolgozó üzemeltet, és amelyiken a Google Analytics komponens integrálva van, az érintett személy informatikai rendszerén lévő internetes böngésző az adott Google Analytics komponens által automatikusan adatokat továbbít a Google-nak az online elemzés céljából. Ennek a technikai folyamat során a Google olyan személyes adatokhoz jut, mint az érintett személy IP-címe, amelyet a Google többek között arra használ fel, hogy a látogatók és a kattintások eredetét nyomon kövesse és ezt követően lehetővé tegye a jutalék elszámolásokat.

 

A cookie-k segítségével a személyes adatok tárolásra kerülnek, például a belépés ideje, a helyszín, ahonnan a belépés megtörtént, és hogy az érintett személy milyen gyakran kereste fel a weboldalunkat. Minden alkalommal, amikor az érintett személy felkeresi a weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, az érintett személy által használt internetkapcsolat IP-címét is beleértve, továbbítjuk az Amerikai Egyesült Államokba a Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között továbbíthatja harmadik fél számára.

 

A fent leírtak szerint az érintett személy az általa használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat helyezzen el és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. A használt internetböngésző ilyen jellegű beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google az érintett személy által használt informatikai rendszerben cookie-t helyezzen el. Ezen kívül a Google Analytics által már elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők az internetböngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül. 

Továbbá az érintett személynek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google Analytics által létrehozott erre a weboldalra vonatkozó adatok rögzítése ellen, valamint ezeknek az adatoknak a Google általi feldolgozása ellen, és hogy megakadályozza az ilyen feldolgozást. Ehhez az érintett személynek le kell töltenie és telepítenie kell egy böngésző kiegészítőt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

linkre kattintva. Ez a böngésző kiegészítő a JavaScript-en keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy a weboldal látogatásával kapcsolatosan adat és információ nem továbbítható a Google-nak. A böngésző kiegészítő telepítését tiltakozásként értékeli a Google. Ha az érintett személy informatikai rendszerét később törlik, formázzák, vagy újra telepítik, az érintett személynek újra kell telepítenie a böngésző kiegészítőt, hogy a Google Analytics-et inaktiválja. Amint az érintett személy vagy egy másik személy, aki az ő megbízásában áll, a böngésző kiegészítőt eltávolítja vagy inaktiválja, kikapcsolja, lehetségessé válik a böngésző kiegészítő újratelepítése vagy újraaktiválása.

 

További információk és a Google vonatkozó irányelvei a  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/de.html oldalon találhatók. A Google Analytics részletesebb leírása a  https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ linken található.

 

Ennek megfelelő megbízási adatkezelési szerződést kötöttünk a Google-lal.